Vikas Malhara

Vikas Malhara

Jalgaon, India

Vikas Malhara

Name : Vikas Malhara Studio 92, Oshin, Mehrun Lake,
Jalgaon - 425 001. Maharashtra, India
Birth Date : 15 June 1965
Profession : Artist Education : G. D. Art (L. S. Raheja School of Art)

Exhibition : Solo Shows
Neharu Centre Art Gallery (AC), (2015)
Jahangir Art Galleyr, Mumbai (2018)
Vasant Wankhede Art Gallery, Jalgaon (2018)

Group Shows
Gandhe Hall (2010), Jalgaon
Big Bazar (2010), Jalgaon
JDCC Hall (2010), Jalgaon
Khandesh Mohtsav (2010), Jalgaon
Sakal Paper (2011), Jalgaon
Purushottam Karandak (2011),Jalgaon
Kumarswami Hall (2011), Mumbai
Jahangir Art Gallery - Main Auditorium (2013), Mumbai – Two Man Show Gallery7, Mumbai (2013)
Yashwant Kala Mahavidyalay 'Kaladalan', Aurangabad (2013)
Raja Ravi Verma National Paintings Exhibition, Bhopal (2014)
Art Gate, Mumbai (2014)
Sholk, Aurangabad (2014)
Gallery 7, (Dec. 2014)
Art Phoenix India Festival, Mumbai (Dec. 2014)
Sanvedana, Jalgaon (2015)
Bombay Art Society, Mumbai (2016)
Art Society of India, Mumbai (2016)
Jammat Art Gallery, Mumbai (2017)
Bombay Art Society (2019)
Art Society of India (2019)
Art Gate (2019)
Art and Soul Group Show (2019) Tribute to Shri Vasant Wankhede
Artist Centre (2019) Tribute to Shri Vasant Wankhede

Artist of the month – Gallery7, Mumbai 2018
Collections: Safal Bank, Mumbai
Jain Irrigation Systems, Ltd.
Farhad Gimi (Artist), Mumbai Bhaskaramenon Krishnakumar, (Art enthusiast and collector), Jalgaon Gallery7, Mumbai
Art Gate, Mumbai
Anita Subbarao, Mumbai
Jammat Art Gallery, Mumbai
Anubhuti International School, Jalgon